Terapueta zajęciowy
Terapeuta zajęciowy aktywizuje i mobilizuje podopiecznych/ pacjentów
w procesie rehabilitacji kompleksowej, poprzez zastosowanie różnych
metodi form i technik terapii zajęciowej, celem poprawy funkcjonowania
bio-psycho-społecznego.
Planuje indywidualną i grupową terapię zajęciową, uwzględniając diagnozę
oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego.
Nawiązuje kontakty interpersonalne.
Utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym,
jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym 
poprzez terapię zajęciową. 

Perspektywy pracy:


- kliniki,
- instytuty,
- szpitale,
- sanatoria,
- szkoły specjalne,
- domy pomocy społecznej,
- dzienne domy pomocy społecznej,
- kluby seniora,
- zakłady pracy chronionej,
- warsztaty terapii zajęciowej.

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie  w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: 
    j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2

Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)

3 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4 Język migowy
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
6 Anatomia z fizjologią
7 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
8 Podstawy terapii zajęciowej
praktyczne:
9 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
10 Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
11 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
12 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
13 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.13. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!
top