Terapeuta zajęciowy Dębica - SIGMA

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY pomaga osobom chorym, niepełnosprawnym

zarówno fizycznie, jak i intelektualnie lub wymagającym rehabilitacji,

w odzyskaniu kondycji psycho-fizycznej,

poprzez zastosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej.

Na tym kierunku nauczysz się jak współpracować z lekarzami, rodziną

i najbliższym otoczeniem pacjentów oraz jak zdiagnozować biologiczne,

psychiczne i społeczne potrzeby podopiecznego, a następnie stworzyć

dostosowany do nich indywidualny program działań terapeutycznych

i kształtować u pacjentów umiejętności samodzielnego życia.

 

Perspektywy pracy:

- kliniki,

- instytuty,

- szpitale,

- sanatoria,

- szkoły specjalne,

- domy pomocy społecznej,

- dzienne domy pomocy społecznej,

- kluby seniora,

- zakłady pracy chronionej,

- warsztaty terapii zajęciowej.

 

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 210 godzin (6 tygodni) -  w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom TERAPEUTY ZAJĘCIOWEGO

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego - w zależności od decyzji większości słuchaczy: 
    j. angielski, j. niemiecki

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Język obcy w ochronie zdrowia (język angielski)
3 Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
4 Język migowy
5 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
6 Anatomia z fizjologią
7 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
8 Podstawy terapii zajęciowej
praktyczne:
9 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
10 Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
11 Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
12 Praktyki zawodowe
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.13. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 
Nie czekaj - Zapisz się już dziś!