Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Jędrzejów - SIGMA

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe to nowa forma kształcenia zawodowego

Przedstawiamy krótki przewodnik po KKZ

Co to jest KKZ?

KKZ to Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy - prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

Dla kogo jest KKZ?

Kwalifikacyjny kurs zawodowy adresowany jest do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Co daje KKZ?

Kwa­li­fi­ka­cyj­ne kur­sy za­wo­do­we da­ją moż­li­wość przy­go­to­wa­nia się do przy­stą­pie­nia do eg­za­mi­nu zawodowego przed OKE (Okrę­go­wą Ko­mi­sją Eg­za­mi­na­cyj­ną). 

Kur­sy te da­ją moż­li­wość prze­kwa­li­fi­ko­wa­nia się i zdo­by­cia za­wo­du. Ab­sol­went kur­su otrzy­mu­je za­świad­cze­nie o ukoń­cze­niu kwa­li­fi­ka­cyj­ne­go kur­su za­wo­do­we­go.

Oso­ba, któ­ra ukoń­czy kwa­li­fi­ka­cyj­ny kurs za­wo­do­wy i zda eg­za­min zawodowy w za­kre­sie da­nej kwa­li­fi­ka­cji, otrzy­mu­je świa­dec­two po­twier­dza­ją­ce zdanie egzaminu zawodowego (tytuł Technika).

 

PRZYKŁAD :

Ukończyłeś Szkołę Zawodową- zapisujesz się do Naszego 

3–letniego LO – wybierasz jeden z kursów np. Technik Usług Kosmetycznych

Zdobywasz jednocześnie wiedzę i kwalifikacje zawodowe.