Warunki przetwarzania danych osobowych

Warunki przetwarzania danych osobowych

I. Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję Pana/Panią, że:

1)  administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mikiewicza 3, tel. 14 656 47 04, adres email: sekretariat@sigma.org.pl

oraz prowadzone przez nią szkoły i placówki oświatowe.

2)  dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji ucznia/słuchacza  do szkoły lub na kurs oraz, po jego przyjęciu, do prowadzenia edukacji - na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.);

3)  dane osobowe będą przechowywane przez administratora danych do końca okresu w którym uczeń uczęszcza do szkoły;

4)  przysługuje Panu/Pani prawo żądania od administratora: dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

5)  przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

6)  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i korzystania ucznia/słuchacza z nauczania w szkole, a osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania - niepodanie danych skutkuje nierozpatrywaniem wniosku w postępowaniu rekrutacyjnym i nieprzyjęciu ucznia do szkoły lub na kurs.

 

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Edukacji SIGMA sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Mickiewicza 3, jako administratora danych, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym a także bezterminowe ich wykorzystywanie w celach informacyjnych a także promocyjno – marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO.

 

III. Wyrażam dobrowolną zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przesyłanych przez Centrum Edukacji SIGMA Sp. z o.o., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, t.j  Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650). Zgoda ma charakter dobrowolny i może być odwołana w każdym czasie.

top