Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje z lekarzem dentystą

w działalności organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej,

zarówno w gabinecie ogólnostomatologicznym, jak i specjalistycznym.

Pod nadzorem i na zlecenie lekarza-dentysty obsługuje aparaturę.

Prowadzi edukację promującą zdrowie.

Utrzymuje gabinet w gotowości do pracy.

Prowadzi dokumentację gabinetu dentystycznego.

 
Perspektywy pracy:

- gabinety dentystyczne w Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej,
- gabinety dentystyczne — prywatne,
- poradnie, kliniki dentystyczne,
- gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach, przedszkolach,
- jednostki zajmujące się prowadzeniem stomatologicznej oświaty zdrowotnej.

 

 

 

 


 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 

  • Nauka trwa 2 lata tj. 4 semestry

  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie - w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom HIGIENISTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki, j.włoski

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
2 Bhp w ochronie zdrowia
3 Język migowy
4 Język obcy w ochronie zdrowia
5 Prowadzenie dokumentacji  gabinetu dentystycznego
6 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
7 Propedeutyka stomatologiczna
8 Stany zagrożenia życia i zdrowia
9 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia
10 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej
praktyczne:
11 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
12 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej
13 Posługiwanie się aparaturą w gabinecie dentystycznym
14 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
15 Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu
obowiązkowo:
Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.02. odbywa się pod koniec IV semestru

 

 Nie czekaj - Zapisz się już dziś!