Asystenka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna przygotowuje do pracy gabinet dentystyczny

zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii.

Asystuje oraz współpracuje z lekarzem dentystą w ramach działalności

organizacyjnej, profilaktyczno-leczniczej i rehabilitacyjnej.

Utrzymuje gabinet ogólnodentystyczny oraz specjalistyczny w gotowości do pracy.

Samodzielnie prowadzi dokumentację gabinetu dentystycznego.

Perspektywy pracy:

 

- gabinety  stomatologiczne,

- oddziały chirurgii szczękowej,

- kliniki i poradnie dentystyczne

- odziały chirurgii twarzowo - szczękowej. 

 

 

 

kierunek uzyskał pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia

 
  • Nauka trwa 1 rok tj. 2 semestry

  • Zajęcia odbywają się w 3 dni w tygodniu, piątek (po południu), sobota i niedziela

  • Praktyka zawodowa - 4 tygodnie w trakcie nauki

  • Absolwenci szkoły uzyskują świadectwo ukończenia szkoły oraz - po zdaniu egzaminu przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną - dyplom ASYSTENTKI STOMATOLOGICZNEJ

  • Wydajemy suplement do dyplomu również w języku angielskim lub niemieckim, lektorat języka obcego w pomocy społecznej - w zależności od decyzji większości słuchaczy: j. angielski, j. niemiecki lub j. włoski

 

Plan nauczania
Lp. Przedmioty
teoretyczne:
1 Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
2 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
3 Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia
4 Kompetencje personalne i organizacja zespołów
5 Zarys  anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc
6 Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej
7 Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej
8 Język obcy w stomatologii
9 Język migowy
praktyczne:
10 Przygotowanie gabinetu dentystycznego
11 Asystowanie lekarzowi dentyście
12 Praktyki zawodowe
dodatkowo:
13

Podstawy przedsiębiorczości-zajęcia prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie  edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu

obowiązkowo:

Egzamin potwierdzający kwalifikację MED.01. odbywa się pod koniec II semestru

 


Nie czekaj - Zapisz się już dziś!

 

top